Apel do Parlamentarzystów Europejskich

15-02-2019 13:57
14 lutego w imieniu członków Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana wygłosiłem oświadczenie - „apel do Parlamentarzystów Europejskich o utworzenie ideowej Frakcji Schumana, która może się stać ważnym mechanizmem powrotu Europy do wartości chrześcijańskich”.

Poniżej treść oświadczenia:

Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej z Zespołu Parlamentarnego Krzewienia Idei Roberta Schumana, zaniepokojeni obecnym kryzysem Unii Europejskiej apelują do polityków o respektowanie myśli i celów propagowanych przez „Ojców Europy”: Jeana Monneta, Konrada Adenauera, Alcide de Gasperiego oraz Roberta Schumana.

Jedna z głównych idei założycieli zawiera się w myśli Roberta Schumana: „Służyć ludzkości w końcu wyzwolonej z nienawiści i strachu; ludzkości, która po tak długo trwającym rozdarciu uczy się od nowa chrześcijańskiego braterstwa”.
Wskazując kierunki rozwoju Europy Robert Schuman podkreślał: „Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji”.

Obecnie Europa jest na zakręcie, bo odeszła od założeń jej integracji wskazanych przez Roberta Schumana. Nie będzie solidarności bez pojednania i jedności w duchu prawdziwie chrześcijańskim, a bez solidarności nie będzie także pokoju. Stajemy zatem przed pierwotnym wyzwaniem, które postawił Schuman zaraz po II wojnie światowej, a więc koniecznością powrotu do budowania relacji przez pojednanie.

Procesom zjednoczeniowym musi towarzyszyć silne pragnienie wartości duchowych. Bez jedności ducha nie da się bowiem skutecznie zbudować jedności europejskiej. Trudno przecież budować dom pozbawiony trwałych fundamentów, a tymi są niewątpliwie wartości chrześcijańskie, obecne w naszej kulturze od początku Europy.
Podkreślił to Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 11 czerwca 1999 roku w Sejmie mówiąc, iż „nową jedność Europy (…) winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodnych kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to być bowiem wielka Europa Ducha”. Według Jana Pawła II właśnie ta twórcza wierność chrześcijańskim korzeniom pozwoli mieszkańcom Europy i jej narodom zaznać tej autentycznej wolności, która oparta jest na prawdzie, łączy się z miłością i ofiarą, wzrasta i wyraża się w postawie solidarności oraz dawania daru z siebie.

Dlatego polski Zespół Parlamentarny Krzewienia Idei Roberta Schumana zwraca się z apelem do Parlamentarzystów Europejskich o utworzenie ideowej Frakcji Schumana, która może się stać ważnym mechanizmem powrotu Europy do wartości chrześcijańskich.
Frakcji budującej Wspólnotę Europejską na sformułowanych przez Roberta Schumana założeniach, odrzucającej ideologie liberalne i relatywistyczne, jako sprzeczne z godnością człowieka i właściwie pojmowanym humanizmem.

Szczególną odpowiedzialność za podjęcie czynnego działania w formowaniu Europy ponoszą chrześcijanie w tym w szczególności katolicy, gdyż korzenie Europy wywodzą się od Chrystusa i w tym kontekście Europa nie ma innej tożsamości. Odcięcie się od tych korzeni prowadziłoby do destrukcji i zagłady Europy. Czy chcemy brnąć w kierunku Europy pełnej chaosu, gdzie niszczy się jedność, solidarność i pokój? Czy też chcemy Europy opartej na wartościach chrześcijańskich.
Kościół opowiada się za integracją europejską, ale rozumianą jako „Europa ojczyzn”, nie zaś jako federacja poszczególnych państw. Choć pojęcie narodu i ojczyzny ukształtowało się dopiero w XIX w., to jednak nadal stanowi ono bardzo cenną wartość w życiu społecznym. Kościół dąży do zachowania tych pojęć i apeluje, aby kształtować życie społeczne w oparciu o nie. Kościół broni tożsamości narodowej, kulturalnej i etnicznej poszczególnych państw. Pragnie współtworzyć Europę ojczyzn, narodów i rodzin, ale nie Europę jednostek i rynku.

Odpowiedzmy na wezwanie Jana Pawła II zawarte w Jego przemówieniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 11 października 1988 r.:
„To Europa jednak, od prawie dwóch tysięcy lat, dostarcza bardzo znamiennego przykładu kulturowej płodności chrześcijaństwa, które ze względu na samą swą naturę nie może być spychane do sfery prywatnej. Powołaniem chrześcijaństwa jest przecież publiczne wyznawanie wiary i czynna obecność we wszystkich dziedzinach życia. Moją zatem powinnością jest stanowcze głoszenie prawdy, że gdyby religijne i chrześcijańskie podłoże kultury tego kontynentu zostało pozbawione wpływu na etykę i kształt społeczeństw, oznaczałoby to nie tylko zaprzeczenie całego dziedzictwa europejskiej przeszłości, ale i poważne zagrożenie dla godnej przyszłości mieszkańców Europy. I to wszystkich — wierzących i niewierzących.

Link do zapisu posiedzenia podczas którego wygłosiłem oświadczenie: (moje wystąpienie zaczyna się od 19 minuty):
https://av8.senat.pl/9Sen735