Kamiński Andrzej

Podstawowe informacje

Wykształcenie i praca zawodowa

Działalność polityczna i samorządowa

Działalność społeczna


Życiorys

W życiu społeczno-politycznym uczestniczę już prawie 20 lat. Najpierw jako radny I i II kadencji Rady Powiatu Bielskiego (1998-2006), potem jako radny III, IV i V kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego (2006-2015). W V kadencji Sejmiku byłem Przewodniczącym Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W latach 2010-2014 pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącym Sejmiku naszego województwa.

W roku 2011 z listy KW Prawo i Sprawiedliwość kandydowałem do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręg wyborczy nr 78 (powiaty: bielski, pszczyński oraz miasto Bielsko-Biała – 57 579 głosów poparcia). Podobnie uczyniłem w ostatnich wyborach i tym razem zostałem wybrany do Senatu IX kadencji (zdobywając 93 299 głosów).

Moja praca zawodowa, po ukończeniu studiów, związana była głównie z oświatą. Oprócz tego czynnie uprawiałem sport i interesowałem się kulturą. Stąd moja praca w Sejmiku w Komisjach Edukacji, Nauki i Kultury oraz Sportu, Turystyki i Rekreacji. Byłem także członkiem Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich. W senacie pracuję w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, a także Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

W centrum tych zagadnień oraz wszelkich działań zmierzających do równomiernego rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej zawsze stoi człowiek i rodzina. Praca na rzecz rodziny i ojczyzny była i jest motorem mojego zaangażowania społecznego oraz politycznego. Istotne znaczenie ma dla mnie to, że zostałem wychowany w duchu wiary katolickiej i umiłowania Ojczyzny. Najpierw w domu, dzięki moim rodzicom, następnie podczas studiów w Krakowie. Był to czas rozpoczynającego się pontyfikatu Jana Pawła II, zrywu solidarnościowego, stanu wojennego i zagospodarowywania wolności w Polsce. Nauczanie Papieża, Jego pielgrzymki do kraju, umacniały mnie w przekonaniu, że aby być dobrym katolikiem należy również włączyć się w tworzenie nowej rzeczywistości i to na różne sposoby. Ale najważniejsze jest aby budować na sprawdzonych wartościach.

Był czas na naukę, grę w piłkę nożną, później pracę zawodową, małżeństwo, grupę teatralną, działalność samorządową i polityczną. Rozwijały się kontakty z wieloma ludźmi z różnych środowisk i poszerzał się obszar działania.

Aby w tym wszystkim się nie pogubić bardzo ważna była i jest dla mnie formacja duchowa oraz nierozerwalna więź z Kościołem. Pogłębiona formacja duchowa rozpoczęła się podczas studiów w Krakowie, kiedy przewodnikiem dla wielu z nas stał się Ojciec Święty, Jan Paweł II. Potem był amatorski teatr religijny w parafii, do obecnej chwili coroczne pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Od roku 1996 Akcja Katolicka, jest także dla mnie szkołą zaangażowania ludzi świeckich w Kościele oraz życiu publicznym i zawodowym.

Bez zaangażowania nie ma się wpływu na to co się wokół dzieje. Trzeba działać w oparciu o większe grupy, przedstawiając poglądy i propozycje środowisk, które się reprezentuje. Stąd również moja przynależność do partii politycznej Prawa i Sprawiedliwości, prawicowego ugrupowania kierującego się nauką społeczną Kościoła katolickiego, promującego wychowanie patriotyczne oraz rodzinę. Nie zawsze jest łatwo realizować swój program. Jednak w kontaktach i rozmowach z różnymi ludźmi, mimo różnic politycznych, można szukać dobrych rozwiązań. Bardzo ważne jest świadectwo życia codziennego oraz prezentowania niezmiennych postaw. Zawsze trzeba bronić prawdy i dobra, należy budować na wartościach, które gwarantują lepszą przyszłość.

Andrzej Kamiński