Widziane z Senatu (19 VII 2018 r.)

20-07-2018 08:53
("Kronika Beskidzka" nr 29 (3206) z 19 lipca 2018 r.)

„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary” - w ostatnich dniach mogliśmy wielokrotnie usłyszeć te słowa podczas odbywających się w całym kraju (i poza jego granicami) obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Pamięci obchodzimy 11 lipca - w rocznicę „Krwawej Niedzieli” - punktu kulminacyjnego rzezi wołyńskiej. To ważne święto zostało ustanowione na mocy uchwały Sejmu z 22 lipca 2016 roku (poprzedzonej uchwałą Senatu ws. „oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945”).

Obchody w Bielsku-Białej zostały połączone z odsłonięciem pomnika poświęconego Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945. Monument autorstwa Jacka Grabowskiego, bielszczanina urodzonego w Stryju na Kresach Wschodnich, stanął na Cmentarzu Wojskowym przy ulicy Saperów. Warto podkreślić, że uchwałę o budowie monumentu bielscy radni podjęli jednogłośnie. Pamiętajmy, że po II wojnie światowej na terenie Bielska-Białej osiadło około 4 tysięcy osób pochodzących z terenów obecnej Ukrainy. Wielu z nich cudem uniknęło śmierci z rąk ukraińskich nacjonalistów, wielu straciło swoich bliskich w wyniku mordów. Pomnik upamiętnia nie tylko ofiary, ale także Ukraińców, którzy często ryzykując własnym życiem, ratowali naszych Rodaków.

W tym roku obchodzimy nie tylko 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, ale także 550-lecie parlamentaryzmu w Polsce. Na program obchodów składało się m.in. Zgromadzenie Narodowe (organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów zwoływany w bardzo ważnych momentach dla państwa) podczas którego wysłuchaliśmy orędzia Prezydenta Andrzeja Dudy. Zgromadzenie Narodowe odbyło się 13 lipca - dokładnie w tym dniu w 1468 roku odbył się sejmik generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie, 9 października 1468 r.

Podczas ostatnich posiedzeń Senatu dwukrotnie pełniłem funkcję senatora sprawozdawcy. 28 czerwca przedstawiłem sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 czerwca 2018 r. ustawie o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem projektowanych zmian w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych jest rozszerzenie - w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. - zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Zmiany ustawy o związkach zawodowych zmierzają do objęcia pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, wszystkich osób świadczących pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia, które na gruncie konstytucyjnym mogą być zaliczone do kategorii pracowników. W tym kontekście pracownikiem jest każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową na rzecz innego podmiotu w ramach łączącego go z tym podmiotem stosunku prawnego. To bardzo ważna i potrzebna dla tysięcy pracowników zmiana.

Kolejne zaprezentowane przeze mnie sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej dotyczyło uchwalonej przez Sejm w dniu 15 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Celem ustawy jest poprawa sytuacji osób deportowanych do pracy przymusowej dzięki przyznaniu dodatkowych uprawień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną. Ustawa wprowadza legitymację osoby deportowanej, a także określa, że pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej może udzielać też samorząd terytorialny i wskazuje w tym zakresie na pomoc związaną z udogodnieniami komunikacyjnymi, świadczeniami mieszkaniowymi, kulturalnymi, zdrowotnymi i oświatowymi.

Andrzej Kamiński