Czego boi się Pan Przewodniczący i koalicja rządząca w Sejmiku?

24-10-2014 23:02
W dniu 17 września Grupa Radnych Sejmiku Woj. Śląskiego złożyła prośbę o umieszczenie w porządku obrad Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 29.09.2014 roku projektu uchwały w sprawie:
przyjęcia rezolucji wyrażającej sprzeciw wobec wprowadzenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pojęcia płci społeczno- kulturowych.
Pan Przewodniczący Sejmiku skierował projekt uchwały do zaopiniowania Zarządowi deklarując, że procedowanie w sprawie rezolucji będzie miało miejsce na sesji 21 października.
Niestety planowana sesja nie została zwołana i mam wątpliwości, czy do końca kadencji odbędzie się robocze posiedzenie.
Czego boi się Pan Przewodniczący i koalicja rządząca w Sejmiku? Jest wiele spraw, które czekają na podjęcie uchwał przez radę m.in. przyjęcie rezolucji.
Zapewne Platforma Obywatelska przed wyborami boi się upublicznienia sprzeciwu, wielu środowisk mieszkańców Województwa Śląskiego, wobec definiowania równość szans kobiet i mężczyzn za pomocą ideologii gender oraz uzależniania wydatkowania środków finansowych od promowania tej ideologii w projekcie RPO dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego wersji 5.1).
W tej sytuacji przedstawiam projekt rezolucji.

REZOLUCJA

Zgodnie z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Przepis ten koreluje z art. 33 Konstytucje stanowiącym, że kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.
Z cytowanych przepisów jednoznacznie wynika, że nikt nie może być dyskryminowany ale także nikt nie może być wywyższany. Wbrew pozorom nie jest to jedynie gra słów. Z tego powodu konieczne jest sprzeciwienie się wprowadzeniu definicji płci społeczno-kulturowych do przedstawionego przez Zarząd Województwa Śląskiego Projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, w pkt 9.3. pod nazwą: Równość Szans Kobiet i Mężczyzn, jako naruszającego art. 32 oraz art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Promowanie bowiem uprzywilejowania odmienności płciowej oraz filozofii gender powoduje, że przyjęty i akceptowany od wieków pozytywny model społeczny kobiety i mężczyzny, traktowany ma być jako drugorzędny, gorszy. Nadto zbędne, a wręcz naruszające prawo do prywatności, jest eksponowanie tak osobistej i intymnej kwestii jaką jest orientacja seksualna. Bez względu na nią każda jednostka pozostaje kobietą albo mężczyzną. Ustawodawca polski nie normuje w ogóle „trzeciej płci”.
W projekcie RPO dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego wersji 5.1) w Zasadach Horyzontalnych w pkt 9.3. pod nazwą: Równość szans kobiet i mężczyzn, należy wykreślić zdanie : „Równość to możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających z płci społeczno-kulturowych , czyli przypisanego kobietom i mężczyznom zestawu cech, postaw i oczekiwań na temat tego, jakie powinni/y pełnić role w społeczeństwie oraz bez ograniczeń ze względu na stereotypowe postrzeganie grupy lub grup społecznych, do których przynależą.”
W poszczególnych Priorytetach Programu wymieniony cel: „eliminacja stereotypów związanych z płcią” należy zamienić na cel: „eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego.”. Podobnie w wyznaczonych dla województwa śląskiego celach w zakresie równości szans i zapobiegania dyskryminacji, mając na uwadze zapisy Umowy Partnerstwa, w kontekście równości szans płci cel: „przeciwdziałanie stereotypom związanym z płcią społeczno-kulturową” należy zamienić na „przeciwdziałanie stereotypom związanym z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego.”.
Nie zgadzamy się, aby równość szans kobiet i mężczyzn definiować za pomocą ideologii gender. Pojęcie płci społeczno-kulturowej (psychologicznej) powstało jako antagonizm do płci biologicznej. Nie jest więc pojęciem naturalnym. Płeć biologiczna odnosi się do różnic anatomicznych, hormonalnych, funkcji reprodukcyjnych między kobietą i mężczyzną.
Ideologia gender uważa, że społeczeństwo wymusza, niezgodnie z naturą, rolę mężczyzny i kobiety, co ogranicza całościowy rozwój człowieka. Nie przywiązuje wagi do różnorodności płci. Krytykuje i kpi z tradycyjnego modelu małżeństwa i rodziny, uważa go za zagrożenie rozwoju i wolności człowieka. Jako swoista ideologia kwestionuje podstawowe kategorie uważane za oczywiste, całkowicie deformuje obraz rodziny, co w przyszłości może spowodować jej całkowity kryzys.
W przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego Strategii „Śląskie +2020” opisując „wiodące idee rozwoju” w naszym województwie wskazano na: „posiadanie cennych i trwałych wartości wymagających podtrzymania, wśród których najistotniejsze to: silna wiara chrześcijańska zakorzeniona w rodzinach oraz związane z nią tradycje i kultura, więzi międzypokoleniowe, rodzina, aspiracje życiowe…”
Jak pogodzić to co proponuje ideologia gender, wypaczający spojrzenie na rzeczywistość różnorodności płci, na tradycyjny model rodziny, gender niszczący wizję człowieczeństwa opartej na godności osoby ludzkiej, z trwałymi i najistotniejszymi wartościami przyjętymi w Strategii Śląskie +2020 ?
Mężczyzna i kobieta mają taką samą godność. Prawdą jest również równość obu płci i zarazem ich odmienność biologiczna. Człowiek ma głęboko wpisane prawo naturalne, dlatego słuszną sprawą jest bronić prawd i wartości, aby nie przegrać rzeczy najcenniejszej: swojego człowieczeństwa, swojego sumienia i swojej godności.
Relatywizowanie pojęcia płci będzie sprzyjać coraz większemu zagubieniu ludzi i to nie tylko w okresie wchodzenia w dorosłość, czy przy podejmowaniu ról matki i ojca. Rozchwianie tożsamości zagraża zdrowiu psychicznemu i więziom społecznym.
Tak więc środki finansowe przeznaczone na regionalne programy operacyjne powinny być przeznaczone z myślą o dobru mieszkańców regionów, a w żadnym razie nie na promowanie podejrzanych koncepcji moralnych. To, jak dzieci i obywatele będą wychowywani, zależy tylko i wyłącznie od nich samych, od przyjętych w Polsce obyczajów i od polskiego prawa.
Uważamy, że usunięcie przedmiotowego zdania oraz zamiana w/w celów nie naruszy zasady równości szans kobiet i mężczyzn ani równości płci.
Proponowane zmiany są zgodne z Umową Partnerską, która określa programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zgodnie z, którą: „ Zasada równości szans płci jest jedną z naczelnych polityk horyzontalnych UE, której przestrzeganie gwarantuje kobietom i mężczyznom przypisanie równych praw i obowiązków, a także równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby korzystać. W sposób szczególny przez „promowanie równości” należy rozumieć działania przyczyniające się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego. Wyraża się to w konkretnym zakresie wsparcia: promowaniu zatrudnienia i mobilności pracowników, godzeniu życia zawodowego i prywatnego oraz zapobieganie wyłączeniu społecznemu i zwalczaniu ubóstwa…”