Szanowni Państwo
Jestem kandydatem na posła, zgłoszonym przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 27, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Okręg wyborczy obejmuje: miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat pszczyński oraz powiat żywiecki.
Andrzej Kamiński / Życiorys
Mam 65 lat.
Mieszkam w Dankowicach.
Jestem żonaty.
Ukończyłem Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych.
Andrzej Kamiński / Życiorys
Obecnie jestem Wicestarostą Powiatu Bielskiego.

Sprawuję nadzór nad wydziałami: budownictwa, gospodarki mieniem, Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej i jednostkami organizacyjnymi powiatu zajmującymi się pomocą społeczną.
W latach 2015-2016 byłem senatorem IX kadencji Senatu RP. Pracowałem w Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Zainicjowałem powstanie Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana, który postawił sobie za cel przypomnienie myśli i ideałów tego Ojca Europy.
Andrzej Kamiński / Życiorys
Andrzej Kamiński / Życiorys
Przez wiele lat byłem samorządowcem (radnym powiatowym, a następnie radnym sejmiku województwa śląskiego).
Moja zawodowa ścieżka związana jest z oświatą. Pracowałem jako nauczyciel, wizytator szkół zawodowych oraz dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach.
Ponad rok pracowałem na stanowisku Dyrektora ds. organizacyjnych i eksploatacji Przedsiębiorstwa i Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
Wiele lat byłem członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Bielsku-Białej.
Jestem prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Dankowic oraz członkiem wspierającym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach.
Przez szereg lat grałem w piłkę nożną w LKS „Pasjonat” Dankowice. Prowadziłem także amatorski zespół teatralny.
Długoletnie zaangażowanie samorządowe, zawodowe, społeczne i parlamentarne utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważna jest troska o dobro wspólne budowane w oparciu o wartości, do których należą godność osoby ludzkiej i zdrowa rodzina.
Niewątpliwie największym wyzwaniem na najbliższe lata jest dalsza praca nad poprawą jakości życia wszystkich polskich rodzin oraz zapewnieniem jeszcze lepszej pracy i godziwej płacy. Wspieranie rodzin gwarantuje lepszą przyszłość. W tym zakresie ważne jest również dofinansowanie służby zdrowia, opieki medycznej oraz edukacji. W realizacji tych zadań duże znaczenie ma samorząd terytorialny i dobra współpraca samorządowo-rządowa, w szczególności dalsze wsparcie finansowe realizacji inwestycji i zadań własnych samorządu.
Dużym wyzwaniem jest również kwestia bezpieczeństwa i zapewnienie pokoju w Polsce i Europie.
Chcę pracować dla Polski bezpiecznej, bogatej i liczącej się w Europie, a jednocześnie wiernej swojemu dziedzictwu chrześcijańskiemu.
Andrzej Kamiński / Życiorys
Proszę Państwa o poparcie.

Budujmy na wartościach!

Kamiński AndrzejPodstawowe informacje

Wykształcenie i praca zawodowa

Działalność polityczna i samorządowa

Działalność społeczna

Życiorys

W życiu społeczno-politycznym uczestniczę już prawie 25 lat. Najpierw jako radny I i II kadencji Rady Powiatu Bielskiego (1998-2006), potem jako radny III, IV i V kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego (2006-2015). W V kadencji Sejmiku byłem Przewodniczącym Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W latach 2010-2014 pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku naszego województwa.
Andrzej Kamiński / Życiorys
Andrzej Kamiński / Życiorys
Andrzej Kamiński / Życiorys
Andrzej Kamiński / Życiorys
W latach 2015-2019 byłem senatorem IX kadencji Senatu RP. Pracowałem w Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Andrzej Kamiński / Życiorys
Andrzej Kamiński / Życiorys
Zainicjowałem powstanie Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana, który postawił sobie za cel przypomnienie myśli i ideałów Tego Ojca Europy.
Andrzej Kamiński / Życiorys
Andrzej Kamiński / Życiorys
Moja praca zawodowa, po ukończeniu studiów, związana była głównie z oświatą. Oprócz tego czynnie uprawiałem sport i interesowałem się kulturą. Przez szereg lat grałem w piłkę nożną w LKS „Pasjonat” Dankowice. Byłem również bramkarzem w parlamentarnej drużynie piłkarskiej.
Andrzej Kamiński / Życiorys
Andrzej Kamiński / Życiorys
Obecnie jestem Wicestarostą Powiatu Bielskiego.
Andrzej Kamiński / Życiorys
Andrzej Kamiński / Życiorys
Przez wiele lat byłem samorządowcem (radnym powiatowym, a następnie radnym sejmiku województwa śląskiego). Moja zawodowa ścieżka związana jest z oświatą. Pracowałem jako nauczyciel, wizytator szkół zawodowych oraz dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach.
Ponad rok pracowałem na stanowisku dyrektora ds. organizacyjnych i eksploatacji Przedsiębiorstwa i Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Wiele lat byłem członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Bielsku-Białej.
Jestem również Wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Dankowic oraz członkiem wspierającym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach.
Jestem prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Od roku 1996 Akcja Katolicka, jest także dla mnie szkołą zaangażowania ludzi świeckich w Kościele oraz życiu publicznym i zawodowym.
Andrzej Kamiński / Życiorys
Andrzej Kamiński / Życiorys
W centrum tych zagadnień oraz wszelkich działań zmierzających do równomiernego rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej zawsze stoi człowiek i rodzina. Praca na rzecz rodziny i ojczyzny była i jest motorem mojego zaangażowania społecznego oraz politycznego. Przez 15 lat prowadziłem parafialny amatorski teatr. Ponad 30 lat prowadzę coroczne pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Andrzej Kamiński / Życiorys Istotne znaczenie ma dla mnie to, że zostałem wychowany w duchu wiary katolickiej i umiłowania Ojczyzny. Najpierw w domu, dzięki moim rodzicom, następnie podczas studiów w Krakowie. Był to czas rozpoczynającego się pontyfikatu Jana Pawła II, zrywu solidarnościowego, stanu wojennego i zagospodarowywania wolności w Polsce. Nauczanie Papieża, Jego pielgrzymki do kraju, umacniały mnie w przekonaniu, że aby być dobrym katolikiem należy również włączyć się w tworzenie nowej rzeczywistości i to na różne sposoby. Ale najważniejsze jest aby budować na sprawdzonych wartościach.
Był czas na naukę, grę w piłkę nożną, później pracę zawodową, małżeństwo, grupę teatralną, działalność samorządową i polityczną. Rozwijały się kontakty z wieloma ludźmi z różnych środowisk i poszerzał się obszar działania.
Aby w tym wszystkim się nie pogubić bardzo ważna była i jest dla mnie formacja duchowa oraz nierozerwalna więź z Kościołem. Pogłębiona formacja duchowa rozpoczęła się podczas studiów w Krakowie, kiedy przewodnikiem dla wielu z nas stał się Ojciec Święty, Jan Paweł II.
Bez zaangażowania nie ma się wpływu na to co się wokół dzieje. Trzeba działać w oparciu o większe grupy, przedstawiając poglądy i propozycje środowisk, które się reprezentuje. Stąd również moja przynależność do partii politycznej Prawa i Sprawiedliwości, prawicowego ugrupowania kierującego się nauką społeczną Kościoła katolickiego, promującego wychowanie patriotyczne oraz rodzinę.
Andrzej Kamiński / Życiorys
Andrzej Kamiński / Życiorys
Nie zawsze jest łatwo realizować swój program. Jednak w kontaktach i rozmowach z różnymi ludźmi, mimo różnic politycznych, można szukać dobrych rozwiązań. Bardzo ważne jest świadectwo życia codziennego oraz prezentowania niezmiennych postaw. Zawsze trzeba bronić prawdy i dobra, należy budować na wartościach, które gwarantują lepszą przyszłość.
Andrzej Kamiński