Konferencja prasowa Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana

15-04-2019 12:14
12 kwietnia podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie, członkowie Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana zaapelowali do Parlamentarzystów Europejskich o utworzenie w Parlamencie Europejskim ideowej Frakcji Schumana, która zagwarantuje powrót do wartości, które przyświecały „Ojcom Założycielom” zjednoczonej Europy.

W konferencji uczestniczyli: przewodniczący Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana, senator Andrzej Kamiński, członkowie zespołu m.in. senatorowie: Zbigniew Cichoń, Tadeusz Kopeć, Wiesław Dobkowski, Krystian Probierz, posłowie Izabela Kloc i Marcin Duszek oraz wiceprezes Instytutu Myśli Schumana Ryszard Krzyżkowski.

Przewodniczący senator Andrzej Kamiński otwierając konferencję podkreślił, że tworzą go parlamentarzyści którzy podejmują działania zmierzające do urzeczywistnienia myśli Roberta Schumana, rozumienia polityki jako służbie dobru wspólnemu, rozwojowi relacji pomiędzy obywatelami różnych państw, kształtowaniu fundamentalnych dla naszej kultury chrześcijańskiej postawy światopoglądowej. Przedstawił także przyjętą w lutym 2019 roku deklarację, w której parlamentarzyści wyrażają zaniepokojenie obecnym kryzysem Unii Europejskiej i apelują do polityków europejskich o powrót do wartości chrześcijańskich, które przyświecały „Ojcom Europy”. Odejście od tych zasad spowodowało iż „Europa znalazła się na zakręcie”.

Zespół Parlamentarny Krzewienia Idei Roberta Schumana w Polsce zwrócił się z apelem o utworzenie w Parlamencie Europejskim ideowej Frakcji Schumana, która powinna stać się ważnym mechanizmem powrotu Europy do wartości chrześcijańskich głoszonych przez Schumana, odrzucającej ideologie liberalne i relatywistyczne, jako sprzeczne z godnością człowieka i właściwie pojmowanym humanizmem.

Autorzy deklaracji zwrócili uwagę, że Europa powinna budować wspólnotę narodów, nie zaś zmierzać w kierunku „superpaństwa”, w tym kontekście krytykując frakcje funkcjonujące obecnie w Parlamencie Europejskim.

Uczestnicy konferencji prasowej nawiązując do deklaracji zwrócili uwagę, że obecnie elity europejskie bardziej niż postaciami takimi jak Schuman, de Gasperi czy Adenauer inspirują się Marksem, Gramscim czy Spinellim. Podkreślili, że Frakcja Schumana mogłaby powstać jako opozycja do założonej w 2010 r. przez Guya Verhofstadta Grupy Spinellego.

Senator Zbigniew Cichoń przybliżył sylwetkę Roberta Schumana, dorobek jaki wniósł do polityki europejskiej, ale również nakreślił jego portret jako człowieka niezwykle skromnego o bardzo wysokich walorach etycznych. Senator Tadeusz Kopeć natomiast przytoczył słowa św. Jana Pawła II, który przed laty wzywał: „Europo otwórz drzwi Chrystusowi!”, podkreślając, że winny być one mottem dla obecnych polityków. Przytoczył także fragmenty raportu nad którym obecnie pracuje Zespół dotyczący łamania chrześcijańskich wartości przez prawodawstwo europejskie. Wiceprezes Instytutu Myśli Roberta Schumana Ryszard Krzyżkowski., zaprezentował inicjatywy podejmowane przez Instytut: ”Wigilia bez granic” oraz „Wielkanoc bez granic” organizowane dla cudzoziemców przebywających w Polsce. W swoim wystąpieniu zaprosił również do udziału w „Modlitwie bez granic” – odbywającej się w archikatedrze warszawskiej każdego 13. dnia miesiąca w intencji beatyfikacji Roberta Schumana oraz powrotu Europy do wartości chrześcijańskich.

W konferencji wzięli także udział członkowie Zespołu, którzy w majowych wyborach będą ubiegać się o mandat w Parlamencie Europejskim pani poseł Izabela Kloc - przewodnicząca komisji sejmowej ds Unii Europejskiej oraz poseł Marcin Duszek. W swoich wystąpieniach przedstawili oni swoje wizje współczesnej Europy — Europy wartości opartej na ideach i wartościach Roberta Schumana.

(autor relacji: Edyta Subocz-Ostruszka)

Zapis video konferencji:
http://sejm.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#84563A1E5C9E28BBC12583D9003C483C