Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

11-05-2018 14:01
10 maja podczas 60. posiedzenia Senatu przedstawiłem sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej dotyczące "ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności". Poniżej tekst mojego wystąpienia:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Minister! Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrywała ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, druk senacki nr 807.

Ustawa wprowadza szereg szczególnych uprawnień dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wieku tych osób. To przede wszystkim, po pierwsze, zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, po drugie, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, po trzecie, prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania i po czwarte, zniesienie limitów finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Ustawa ta ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Projektowane regulacje skutkować będą wydatkowaniem środków z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysoki Senacie! Szanowni Państwo! W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas dyskusji w szczególności zwrócono uwagę na, to jakie skutki finansowe pociągnie za sobą projektowana regulacja. Pytano m.in. o to, czy zniesienie limitów na środki medyczne dotyczy również limitów finansowych. Pytano też, jakie będą rzeczywiste skutki wprowadzenia zmian dotyczących zarówno liczby świadczeniobiorców, jak i środków finansowych. Zadano również pytanie o to, na czym ma polegać dostęp do usług farmaceutycznych. Zwrócono uwagę na pilną potrzebę uregulowania orzecznictwa o niepełnosprawności, o czym również była mowa, kiedy omawialiśmy poprzednią ustawę.

W czasie posiedzenia komisji Biuro Legislacyjne w swojej opinii przedstawiło propozycje 2 poprawek. Pierwsza z nich dotyczyła skreślenia art. 1–3. Zgodnie z opinią legislatora artykuły te nie określają zakresu podmiotowego i przedmiotowego opiniowanej ustawy, która jest w istocie ustawą nowelizującą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Drugi wniosek dotyczył tego, aby w art. 4 w pkcie 3 i w pkcie 14 wyraz „osób” zastąpić wyrazem „świadczeniobiorców”.

Poprawki te zostały przejęte przez pana senatora Jana Rulewskiego i pana senatora Mieczysława Augustyna. Ponadto pan senator Rulewski zgłosił 2 dodatkowe poprawki. Pierwsza dotyczyła, że tak skrótowo powiem, turnusów rehabilitacyjnych, a druga dotyczyła zwiększania zasiłku pielęgnacyjnego z kwoty 153 zł do 500 zł. Te wszystkie poprawki są ujęte w druku nr 807 A.

W trakcie dyskusji, i to w jej początkowym okresie, pan senator Ryszard Majer przedstawił wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek. W głosowaniu wniosek nie uzyskał poparcia większości: 4 osoby były za, 4 osoby były przeciw, nikt się nie wstrzymał. Podobnie głosowano również nad wnioskami pana senatora Rulewskiego. Również te przejęte wnioski Biura Legislacyjnego – w głosowaniu 4 za, 4 przeciw – nie uzyskały poparcia większości i nie zostały przyjęte. A więc żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów.

Pozwolę sobie skończyć na tym sprawozdanie z posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo.

Andrzej Kamiński