"Obrazki z Sienkiewicza" (protokół z wynikami)

26-10-2016 09:36
Konkurs ogłoszony został przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci oraz senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, składa się z dwóch etapów: okręgowego o ogólnopolskiego.

Myślą przewodnią konkursu była popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza oraz pobudzenie kreatywności i zachęcenie dzieci i młodzieży do nowatorskiego podejścia do dzieł Henryka Sienkiewicza.

Posiedzenie Komisji okręgowej odbyło się 21.10.2016 roku w biurze Senatora Andrzeja Kamińskiego w Bielsku-Białej przy ul. Adama Asnyka 19.

Podsumowania konkursu na szczeblu okręgowym dokonało jury w składzie:

1. Katarzyna Ruchała – przewodnicząca
2. Izabela Wandzel – członek
3. Justyna Suchanek – członek
4. Elżbieta Szczypka – członek
5. Marzena Szklarska-Włosik – członek

Prace oceniane były w trzech kategoriach
I Kategoria – Przedszkola
II Kategoria – Szkoły podstawowe
III Kategoria – Szkoły ponadpodstawowe

Na konkurs wpłynęło łącznie 97 prac w tym: 2 prezentacje multimedialne, 12 prac literackich i 83 prace plastyczne. Uczestnicy konkursu reprezentowali przedszkola i szkoły z Bielska-Białej i powiatu bielskiego.

Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs pracami i merytorycznej dyskusji postanowiło do etapu ogólnopolskiego zakwalifikować 12 prac w tym: 2 prezentacje multimedialne, 2 prace literackie, 8 prac plastycznych następujących uczestników:

w kategorii Przedszkola:
1. Karolina Fijał (praca plastyczna; przedszkole nr 42 w Bielsku-Białej)
2. Krzysztof Zając, Zuzanna Sajdak, Sebastian Oboza, Laura Dyczek, Konrad Tlałka, Daria Dworak (wspólna praca multimedialna; przedszkole nr 42 w Bielsku-Białej)

w kategorii Szkoły podstawowe:
1. Weronika Maga (praca literacka; SP 33 Bielsko-Biała)
2. Julia Wojtacha (praca literacka; SP Stara Wieś)
3. Kamil Loranc (praca multimedialna; SP Kalna)
4. Weronika Maga (praca plastyczna; SP 33 Bielsko-Biała)
5. Roksana Pawlusiak (praca plastyczna; SP 37 Bielsko-Biała)
6. Zofia Gruszecka (praca plastyczna; SP Kalna)
7. Katarzyna Markiel (praca plastyczna; SP Stara Wieś)
8. Aleksandra Nowak (praca plastyczna; SP Wilamowice)
9. Maja Gawlik (praca plastyczna; SP Wilamowice)

w kategorii szkoły ponadpodstawowe:
1. Maria Dymel (praca plastyczna; Publiczne Gimnazjum w Kobiernicach)

Dokonując oceny prac jury pod uwagę brało
 zgodność pracy z tematem,
 kompozycję,
 styl,
 poprawność językowo-gramatyczną,
 samodzielność wykonania,
 szczególne właściwości pracy – oryginalność, nowatorskie ujecie tematu itp.,
 estetykę wykonania pracy

Ocena tekstu polegała na ocenie poprawności językowej (ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej, stylistycznej). Ponadto oceniano oryginalność i świeżość ujęcia tematu, sprawność w konstruowaniu fabuły.
W ocenie plastycznej szczególną uwagę zwracano na różnorodność stosowanych technik plastycznych, pomysłowość oraz samodzielność wykonania, a także powiązanie tematu z ilustracjami, w ocenie prezentacji multimedialnej szczególną uwagę zwrócono na formę przedstawienia treści.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, gratulujemy i życzymy sukcesów literackich i artystycznych.